Follow Openreach

Drôn yn codi cyflymder band eang pentref

Press release   •   Nov 30, 2017 15:26 GMT

Pentref bach gwledig yng Nghymru yw’r gymuned gyntaf yn y byd i gael cysylltiad band eang tra-chyflym gyda chymorth drôn yn yr awyr.

Erbyn hyn mae cartrefi a busnesau ym mhentref Pontfadog, ger Llangollen, yn gallu cael gwasanaeth band eang ar gyflymder i’w gymharu â’r gorau ym Mhrydain ar ôl i dîm creadigol o beirianwyr ddefnyddio drôn i osod ceblau i gyrraedd grŵp o gartrefi diarffordd fel rhan o waith partneriaeth Cyflymu Cymru.

Wrth weithio yng nghwm Ceiriog, roedd y peirianwyr yn wynebu gosod ceblau ffeibr dros lethrau serth, drwy goedwig drwchus ac ar draws afon fach er mwyn darparu band eang ffeibr ar gyfer 20 cartref a ddisgrifiwyd gan y pentrefwyr eraill fel yr ‘ochr dywyll’ oherwydd eu sefyllfa.

Roedd y dirwedd heriol yn golygu bod dulliau peirianneg traddodiadol fel cloddio ffosydd a gosod cabinetau stryd yn anymarferol - oherwydd y lleoliad yn y cwm - ac nid oedd darparu cysylltiad diwifrau drwy loeren neu radio yn opsiwn chwaith. Ar un pryd roedd yn edrych fel y byddai’r trigolion yn mynd heb gysylltiad yn gyfan gwbl tan i beirianwyr Openreach ddyfeisio ateb arloesol.

Esboniodd prif beiriannydd Openreach Andy Whale, arweinydd y tîm: “Rhaid dweud ei fod yn wahanol iawn i gysylltu bloc fflatiau yn Llundain.

“Llwyddwyd i gysylltu’r rhan helaeth o’r pentref ar waelod y cwm, ond roedd cyrraedd y grŵp yma o 20 cartref ar un ochr o’r cwm yn fater arall. Mae llethr serth o’r tai yma i lawr y cwm, gyda gorchudd o goed a phrysglwyni drosti. Yn ogystal, mae afon yn rhedeg ar hyd gwaelod y cwm felly nid oedd gosod cebl yno’n opsiwn. A byddai’n anodd rhedeg ceblau drwy’r coed, felly penderfynwyd mai’r opsiwn gorau oedd hedfan y cebl dros y coed a’i osod uwchben lein y coed.”

Roedd drôn y tîm yn rhy fach i gludo’r cebl ei hun, felly cysylltwyd lein bysgota gref iddo a’i hedfan oddeutu 100 metr dros y coed. Roedd y lein yn cysylltu â rhaff - a honno’n glwm i gebl ffeibr - y gellid ei dynnu ar hyd y llwybr a ddisgrifiwyd gan y drôn.

Ar ôl cwblhau’r cysylltiadau ar y ddwy ochr, cysylltwyd yr 20 cartref â thechnoleg FTTP (ffeibr i’r adeilad) yn rhedeg yn uniongyrchol i’r gyfnewidfa ger Croesoswallt. Mae’r dechnoleg yn gallu derbyn data ar gyflymder hyd at un gigabit per eiliad (1Gbps) - sef ystod sy’n gallu ffrydio 200 ffilm HD Netflix ar yr un pryd[1].

Ychwanegodd Andy: “Byddai gosod y cebl wrth ddefnyddio dulliau safonol, hyd yn oed os yn bosibl, wedi cymryd dyddiau, ond fel mae’n digwydd gwnaed y gwaith mewn llai nag awr. Byddwn yn profi dulliau a thechnolegau newydd gydol yr amser er mwyn ein helpu i ddarparu band eang ffeibr ymhellach a chyflymach, a chadw costau’n isel. Ar ôl gwneud hyn, yn awr byddwn yn gallu darparu band eang cyflym mewn sefyllfaoedd ble roedd yn amhosibl i bartneriaeth neu fusnes gyfiawnhau gwneud y gwaith yn y gorffennol.”

Chris Devismes, sy’n byw yn un o’r 20 cartref, yw un o’r cyntaf i gael cysylltiad tra-chyflym. Dywedodd: “Rwy’n awdur, gan weithio gartref a chyhoeddi fy ngwaith arlein - felly byddaf yn anfon nofelau dros y we i gyhoeddwyr neu ddarllenwyr. Yn y gorffennol byddwn yn gadael y desg i wneud te tra byddai ffeil yn mynd ar ei ffordd, ond yn awr mae’r broses yn digwydd mewn eiliadau.

Ychwanegodd Chris, athro wedi ymddeol: “Rwy’n byw yma gyda dau fab yn eu harddegau sydd arlein drwy’r amser - yn gwylio ffilmiau, ffrydio miwsig neu ar Skype i ffrindiau. Pan oedd y tri ohonom arlein ar yr un pryd, byddai’r cysylltiad yn arafu neu rewi. Ond wrth brofi’r cysylltiad ffeibr newydd, llwyddais i redeg chwe fideo YouTube ar yr un pryd! Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ni ac rwy’n credu bydd yr un yn wir i bawb sy’n byw ym mhentref Pontfadog.”

Ychwanegodd Ed Hunt, cyfarwyddwr rhanbarthol Openreach: “Mae Pontfadog yn enghraifft wych o ddyfalbarhad ein peirianwyr. Byddant yn edrych ar bob ateb peirianneg posibl er darparu band eang ffeibr mewn ardaloedd gwledig diarffordd, a phan na fydd dulliau traddodiadol yn gweithio, byddant yn ymateb gyda syniadau syml ond effeithiol fel defnyddio drôn.

“Nid ydym wedi clywed am ddefnydd o’r dechneg hon unrhyw le yn y byd i ddarparu band eang llinell sefydlog a byddwn yn edrych i weld os allwn ddilyn yr un drefn er mwyn cysylltu cymunedau eraill mewn sefyllfa debyg.

“Mae Cyflymu Cymru wedi profi’n llwyddiant ysgubol fel partneriaeth cyhoeddus-preifat a dim ond un enghraifft fach yw hon o’r heriau mae ein peirianwyr wedi wynebu wrth ledu band eang uwchgyflym ar draws y wlad.”

Dywedodd Arweinydd y Tŷ gyda chyfrifoldeb am y maes Digidol o fewn Llywodraeth Cymru, Julie James: “Nod Cyflymu Cymru yw darparu band eang cyflymach mewn ardaloedd na fyddai yn ei dderbyn fel arall. Mae Pontfadog yn enghraifft wych o gymuned wledig na fyddai wedi cael band eang uwchgyflym heb waith y rhaglen hon. Yn aml mae’n galw am waith heriol ac anodd ond mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i rwydweithiau digidol Cymru, gyda dros 650,000 adeilad ar draws y wlad yn gallu cael y gwasanaeth yn dilyn gwaith Cyflymu Cymru.”

Os bydd profion yn llwyddiannus, bydd Openreach yn edrych i gyflwyno cynlluniau i hyfforddi rhai peirianwyr dethol i gynnal dronau mewn timau peirianneg ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn ôl y data annibynnol diweddaraf gan Thinkbroadband.com, erbyn hyn mae dros 92% o gartrefi a busnesau Cymru yn gallu cael gwasanaeth band eang uwchgyflym ar gyflymder o 24Mbps ac uwch[2], ac ar draws y wlad mae dros 650,000 adeilad yn gallu cael gwasanaeth dros 30Mbps yn dilyn gwaith partneriaeth Cyflymu Cymru.

Cyflymu Cymru yw’r bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, BT, Llywodraeth San Steffan & Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) er lledu band eang cyflym i ardaloedd na fyddai yn ei gael fel arall.

Yn ogystal mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynllun Allwedd Band Eang Cymru sy’n cynnig cymorth i rai nad ydynt yn gallu cael band eang uwchgyflym wrth ddarparu grant i’w helpu i wneud hynny wrth ddefnyddio technolegau amgen.

[1] Cyflymder cysylltiadau rhyngrwyd Netflix Argymhellion

[2] https://labs.thinkbroadband.com/local/wales

About us

Openreach is Britain’s digital network business. That means we connect homes, mobile phone masts, schools, shops, banks, hospitals, libraries, broadcasters, governments and businesses – large and small – to the world. It’s our mission to build the best possible network with the highest quality service, and make sure that everyone in Britain can be connected.

Our 30,400 people work on behalf of more than 580 communications providers like Sky, TalkTalk, Vodafone and BT. Our fibre broadband network is the biggest in the UK, covering more than 26.8 million premises. And our technology is the basis of Britain’s thriving digital economy, which is the largest of the G20 countries.

We’re working hard to give people the broadband speeds they need at work and at home. Over the last decade, we’ve invested more than £11bn into our network. And we now manage more than 158 million kilometres of cable stretching from Scotland to Cornwall, and from Wales to the east coast. But we’re not stopping there – we’re making superfast broadband speeds available to thousands more homes and businesses every week.

We’re owned by BT Group and independently governed. Our business is highly regulated, and more than 90 per cent of our revenue comes from services that are regulated by Ofcom. Any company can access our products under the same prices, terms and conditions.

In the year ending 31 March 2017, we reported revenues of £5.1bn.

To find out more about us and what we do, go to openreach.co.uk.